Vesad d.o.o

Adresa: Birčaninova 4a, Savski Venac, Beograd

Telefon: 011/264-3337, 011/264-3067

E-mail: vera.novakovic@vs.rs

Preduzeće za knjigovodstvene usluge i poreski konsalting Vesad doo Birčaninova 4a, Savski Venac.

Preduzeće Vesad je osnovano 1992. godine,kao mala porodična firma. Prvobitno je radilo kao agencija za knjigovodstvene usluge I finansijski konsalting (1989-1992), i uglavnom je poslovalo sa lokalnim kompanijama. Taj period je karakterisala nestabilnost uslova poslovanja, visoka inflacija i neizvesnost u pogledu mera ekonomske politike.
Bez obzira na generalno nepovoljne uslove u makroekonoskom okruženju, Preduzeće je nastojalo da prati globalne tendencije,posebno u sferi Međunarodnih računovodstvenih standarda, i primene novih informacionih tehnologija.
Nakon 2001. godine,i početka integracije Srbije na globalna tržišta,preduzeće se orijentisalo i na rad sa internacionalnim kompanijama.
Jedan od osnovnih principa Preduzeća jeste pristupačnost i insistiranje na razumevanju specifičnosti klijenata sa kojima sarađujemo i odgovaranju na njihove prioritete i rokove .Posebno insistiramo na identifikovanju i razumevanju njihovih potreba.Svakoj informaciji koja može imati značaj za klijenta obraća se pažnja, a napredak i rast klijenta, najveći je uspeh za nas.

DELATNOST PREDUZEĆA

Poresko planiranje
Procena vrednosti društava i njihove imovine
Izrada biznis planova za privredna društva i preduzetnike
Računovodstvene usluge
Poreski konsalting

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa zakonskim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja
Obračun ličnih primanja i naknada, što uključuje i izradu godišnjih izveštaja u skladu sa zakonom
Konsultantske usluge
Obračun svih vrsta poreza i vođenje poreskih evidencija
Izrada izveštaja za Narodnu Banku Srbije
Izrada finansijskih izveštaja po zahtevu naručioca
Izveštavanje matične kompanije, u skladu sa zahtevima
U dogovoru sa Naručocem posla možemo pružiti i druge usluge, kao što je edukacija postojećih kadrova, kontakti sa bankama , pomoć u organizaciji finansijske operative, aktivno učešće u izradi godišnjih planova.
Sastavljanje Pravilnika o računovodstvenim politikama u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja
 
PORESKI KONSALTING

Sastavljanje svih vrsta poreskih prijava i bilansa za pravna i fizička lica
Poreska revizija
Poreski saveti i mišljenja pri utvrdjivanju poreza i poreska optimizacija
Pomoć u rešavanju poreskih sporova
Poresko zastupanje pred nadležnim državnim organima
Poreski konsalting u cilju smanjenja rizika od poreskih prekršaja
Planiranje poreza
Izbegavanje medjunarodnog dvostrukog oporezivanja
Individualni poreski konsalting za pravna i fizička lica

PORESKO PLANIRANJE

Planiranje u odnosu na poreske podsticaje
Poresko planiranje na putu od zemlje ulaganja do zemlje rezidentsva investitora
Poresko planiranje u zemlji rezidentstva investitora
Izbor jedinice poslovanja kod otpočinjanja poslovne aktivnosti (ogranak, filijala)
Izbor oblika ulaganja kapitala: sopstveni kapital ili pozajmica
Izbor između kupovine sredstava ili kupovine akcija

PROCENA VREDNOSTI DRUŠTAVA I NJIHOVE IMOVINE

Ocena boniteta preduzeća
Analiza stepene zaduženosti i zavisnosti preduzeća od pojedinih izvora finansiranja, sa ocenom sposobnosti otplate stečenih obaveza
Diskontovani neto novčani tok
Likvidaciona vrednost
Korigovana knjigovodstvena vrednost

IZRADA BIZNIS PLANOVA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE

Marketing: tržište,prodaja, kupci, dobavljači, konkurencija
Finansije: bilans uspeha, bilans stanja, bilans tokova gotovine, indikatori za procenu finansijskog stanja
Delatnost i istorijat privrednog društva, preduzetnika
Ostalo: kadrovska struktura, plan aktivnosti, tehničko-tehnološki uslovi, organizacija rukovodstva, ciljevi
InfoRS portal

Copyright © 2012, InfoRS portal
Uslovi korišćenja

Potrebno je da popunite sva polja.