Beozaštita - bezbednost i zdravlje na radu d.o.o.

Adresa: Dalmatinska 101 // Smederevski put 4F, Beograd

Telefon: 011/2750-774, 2750-127, 063/8074-677, 064/6415-939

E-mail: beozastita@eunet.rs

Sajt: www.beozastita.co.rs

"BEOZAŠTITA" je specijalizovano preduzeće koje je osnovano 1990.god.,čija je osnovna delatnost pružanje usluga fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja imovine i lica.U sklopu preduzeća imamo sektor koji se bavi poslovima bezbednosti i zdravlja na radu i zaštitom od požara.

Poslovanje ne ispunjava zakonske okvire prema zakonu
o BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjU NA PADU ukoliko nemate:

1.Lice za bezbednost sa položenim stručnim ispitom(ako imate 10 i više zaposlenih) ili potpisan ugovor sa licenciranom firmom koja će da vrši poslove vezane za bezbednost i zdravlje na radu

2.Akt o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini

3.Normativna akta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,gde spadaju:
-Pravilnik o Bezbednosti i zdravlju na radu
-Pravilnik o ličnim zaštitnim sredstvima
-Program obuke za osposobljavanje zaposlenih za BZR
4.Obuka zaposlenih za BZR


Takođe "BOZAŠTITA" reguliše oblast Zaštite od požara prema zakonu o ZAŠTITI OD POŽARA i to:

1.Poslovi stručnog lica odgovornog za sprovođenje mera ZOP-a
2.Pravila ZOP-a sa planom evakuacije i Program obuke ZOP-a(Normativno uređenje oblasti ZOP-a)
3.Obuka svih zaposlenih iz oblasti ZOP-a
4.Održavanje,punjenje i servis PP aparata
5.Merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži za gašenje požara
6.Nabavka potrebne opreme,uređaja i sredstava za gašenje požara


BEOZAŠTITA pruža usluge iz oblasti zaštite životne sredine koje su regulisane zakonom o ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE i to:
-Staranje o primeni i sprovođenju propisa iz oblasti zaštite životne sredine
-Redovan obilazak poslovnih objekata komitenata kao i privremenik ili pokretnih gradilišta (ukoliko navedena postoje)
-Rad na poslovima preduzimanja mera prevencije ili otklanjanja posledica ugrožavanja i ostale štete po životnu sredinu.
Organizovanje periodičnih pregleda i ispitivanja rada postrojenja potencijalnih zagađivača
(ispuštanje otpadnih voda,zagađenog vazduha,prekomernog nivoa buke....)
Za obavljanje ovih poslova angažovaćemo lica sa dugogodišnjim iskustvom i položenim stručnim ispitom.


Beozaštita nudi i sledeće usluge:

1.Obezbeđenja imovine i lica
2.Prenos novca i prevoz hartije od vrednosti i drugih dragocenosti
3.Stručna obuka radnika fizičko-tehničkog obezbeđenja
4.Higijensko-tehničke usluge poslovnog prostora
5.Generalno spremanje za useljenje poslovnog ili stambenog objekta
6.Usluge kafe kuvarice
7.Usluge fizičkih radnika


agencija za bezbednost, agencija za bezbednost i zdravlje, agencija za bezbednost i zdravlje na radu, beozastita, beozastita beograd, zastita od pozara, zastita zivotne sredine, obezbedjenje, obezbedjenje beograd, obezbedjenje imovine, obezbedjenje lica, higijensko-tehnicke usluge
InfoRS portal

Copyright © 2012, InfoRS portal
Uslovi korišćenja

Potrebno je da popunite sva polja.